1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym shop.discoland.com.pl prowadzony jest przez Annę Rogalską
 prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Rogalska DISCOLAND wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piaski 51, 07-310 Ostrów Mazowiecka, NIP 759-128-86-04, adres poczty elektronicznej: biuro@discoland.com.pl, numer telefonu: +48 502 357 774.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
 Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są usługi: konto użytkownika, formularz zamówienia.
2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Złożenie zamówienia przez klienta nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta osobnej niż złożenie zamówienia wiadomości e-mail o treści przyjęcia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki.
 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 pisemnie na adres sklepu;
 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej;

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.   Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Płatności elektroniczne:
PayPal - paypal.com
Dotpay - Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay.pl
4.2.   Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. ZWROTY I REKLAMACJE

5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy,
 wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej,
 która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Chęć odesłania towaru należy zgłosić w ciągu 14 dni np. drogą mailową od otrzymania towaru.
 Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania,
 świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.
5.2. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
 pisemnie na adres sklepu;
 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
 (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 (2) żądania Usługobiorcy;
 (3) danych kontaktowych składającego reklamację
 – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5.3. Warto pamiętać:
 Czytelnie uzupełnić zgłoszenie o odstąpieniu od umowy.
 Możesz zwrócić dowolną ilość produktów.
 Nie musisz podawać przyczyny zwrotu.
 Zwracany produkt musi być kompletny, nieuszkodzony i nie noszący jakichkolwiek śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktów, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 Zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi takie jak oprogramowanie , płyty CD.
 Możesz zwrócić produkty kupione tylko w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 Pamiętaj aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:
  Anna Rogalska DISCOLAND,
  ul. Piaski 51
  07-310 Ostrów Mazowiecka
 Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.